കയർ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചകിരി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സ്വകാര്യ സംരംഭകർ തയ്യാറായി വരികയാണെങ്കിൽ  അവർക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണം ചെയ്തു നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് ധനകാര്യ-കയര്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ ടി.എം. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. കയര്‍ വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച '500 ചകിരി മില്ലുകള്‍' ഏകദിന