നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 ജനയുഗം 
03-06-2022 മാതൃഭൂമി

 

3  03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
 03-06-2022 ജനയുഗം 
03-06-2022 ജനയുഗം 
6 04-06-2022 മാതൃഭൂമി
7 08-06-2022 മലയാള മനോരമ 
8 13-06-2022 മാതൃഭൂമി 
9 13-06-2022 മാതൃഭൂമി 
10 30-07-2022  മാതൃഭൂമി 
11  13-09-2022 മംഗളം 

 

12  14-09-2022 കേരളാ കൌമുദി 
13 15-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 16-09-2022 ജനയുഗം 
15 17-09-2022 മാതൃഭൂമി 
16 17-09-2022 കേരളാ കൌമുദി 
17 20-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
  21-09-2022  ചന്ദ്രിക 
18 22-09-2022 ചന്ദ്രിക 
19 14-10-2022  ഹിന്ദു 
20 14-10-2022  ദേശാഭിമാനി 

 

21 14-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
22 03-09-2022 മലയാള മനോരമ 
23 05-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
24 06-09-2022 ജനയുഗം 
25 14-09-2022 മംഗളം 
26 15-09-2022 മാതൃഭൂമി 
27 17-09-2022 മലയാള മനോരമ 
28 02-11-2022 മലയാള മനോരമ 
29 02-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
30 02-11-2022 ചന്ദ്രിക 
31 04-11-2022 മംഗളം 
32 07-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
33 07-11-2022 മലയാള മനോരമ 
34 10-11-2022 മംഗളം 
35 11-11-2022  കേരള കൌമുദി 
36 15-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
37 17-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
38 17-11-2022  മാതൃഭൂമി 
39 18-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
40 18-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
41 18-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
42 18-11-2022 മംഗളം 
43 19-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
44 19-11-2022 മംഗളം 
45 20-10-2022 മലയാള മനോരമ 
46 21-11-2022 മാതൃഭൂമി 
47 22-11-22  മാതൃഭൂമി 
48      
49      
50      
51      
52      
53