പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡൻസ് സ്ഥിര വിലാസം
റൂം നമ്പർ 131
രണ്ടാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം- 695001
ഫോൺ: 0471- 2333294
മൊബൈൽ: 9400887700
ഇ-മെയിൽ: min.fin@kerala.gov.in
പൗർണമി
ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്
നന്തൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
മാവനാൽ
കലഞ്ഞൂർ
പത്തനാപുരം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

 

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷൈജൻ ഡി. 0471-2518011 9400062992
shyjanpstofm@gmail.com
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജോസ് ടി. എബ്രഹാം 0471-2517227 9447044015
josetabraham@gmail.com
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. വി.ആർ. മിനി 0471-2518873 9496102575
minivr100475@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ്രശാന്ത് ഗോപാൽ 0471-2517303 9447467726
jeevangopal90@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ്  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. നൃപൻ ദാസ്   പി.എ. 0471-2518229 9037143628
nripandas@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ്  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അഭിലാഷ് എസ്. 0471-2517274 9495123850
hsalihba@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ്  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. ബിജു എം.ആർ. 0471-2518716 9495434508
apsbijumr@gmail.com
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. പി.ദീപു 0471-2517364 9847154748
prabhakarandeepu1@gmail.com
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ മണിലാൽ എസ് 0471-2518057 9846626261, monilal.s@gmail.com ,
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ജോഷി സി.ജെ. 0471-2513734 7736153344
joshyjoy777@gmail.com

വിവരാവകാശം

ഫോണ്‍ & വിലാസം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീമതി. വി.ആർ. മിനി
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
0471-2518873
9496102575
minivr100475@kerala.gov.in
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി Dr. ഷൈജൻ ഡി.
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
0471-2518011
9400062992
shyjanpstofm@gmail.com