ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ   കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പേമാരി കനത്ത നാശമാണ് സംസ്ഥാനമാകെ വിതച്ചത്. ഇന്ന് കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ […]

ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ

ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ 2022- 23 ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് തുടക്കമായി. വിവിധ വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഇന്നലെയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ […]