ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ നവകേരള നിർമിതിയുടെ ഭാഗമായി 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തി സമസ്ത […]

Kerala 2023

കേരളീയം 2023

കേരളീയം 2023 കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഹോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് കേരളീയം 2023. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കേരളം […]

K Phone: New Kerala's move towards digital equality

കെ ഫോൺ: ഡിജിറ്റൽ സമത്വത്തിലേക്ക് നവകേരള മുന്നേറ്റം

കെ ഫോൺ: ഡിജിറ്റൽ സമത്വത്തിലേക്ക് നവകേരള മുന്നേറ്റം ഇന്റർനെറ്റ് പൗരാവകാശമാക്കി വിജ്ഞാനസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് കേരളം. സമഗ്ര സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ബൃഹദ് പദ്ധതിയായ […]

The two-year progress report of the government was submitted to the people

സർക്കാരിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കു സമർപ്പിച്ചു കേരളത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു നവകേരളം സാധ്യമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരുമയും ഐക്യവും കൊണ്ട് ഇതു നേടിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കേരളം […]

100 days of Karma program started

കൈകൾ കോർത്ത് കരുത്തോടെ :100 ദിന കർമ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം

പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഊന്നൽ നൽകി 15,896.03 കോടി രൂപയുടെ 1284 പദ്ധതികളുമായി 100 ദിന കർമ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം. ഫെബ്രുവരി 10 […]

State Budget 2023-24

2023-24 ലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനവും ക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ അടങ്ങിയ ബജറ്റ് ആണ് ഈ കൊല്ലത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് . നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി […]

Integrated Financial Management System (IFMS) with further modifications

കൂടുതല്‍ പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ  സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം (IFMS) 

 കൂടുതല്‍ പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ  സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം (IFMS)  ധനകാര്യ ഇടപാടുകളുടെ ആധുനികവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ച സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം (IFMS) കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളോടെ പരിഷ്കരിച്ചു. […]